Obszar wsparcia dedykowany dla przedsiębiorstw

 1. Wsparcie w zakresie zarządzania, strategii i organizacji firm oraz fabryk.
 2. Wsparcie w międzynarodowej organizacji i rozwoju sieci dealerskich.
 3. Wsparcie w poszukiwaniu odbiorców i rynków zbytu indywidualnych komponentów, podzespołów jachtowych i usług.
 4. Wsparcie w projektach budowy jachtów w zakresie zarządzania, dokumentacji, produkcji, dostaw materiałowych i testów.
 5. Szkolenia dla sprzedawców w zakresie strategii sprzedażowej, współpracy z klientem, komunikacji, prawidłowej konfiguracji jachtu w zależności od regionu i indywidualnych wymogów.
 6. Wsparcie przy budowie inwestycji publicznych: mariny, centra jachtowo-serwisowe.
 7. Wsparcie prawne.
 8. Organizacja transportów morskich i lądowych.
 9. Organizacja dostaw jachtów drogą morską- profesjonalne załogi.
 10. Organizacja eventów branżowych.
 11. Inne indywidualne potrzeby, zapytaj proszę!

Wsparcia dla Klientów Indywidualnych i Właścicieli Jachtów

 1. Organizacja indywidualnych prac serwisowych, remontowych, doposażenia i innych
 2. Doradztwo w zakupie jachtu nowego, negocjacje, doradztwo techniczne.
 3. Doradztwo w ocenie technicznej jachtu używanego przed zakupem.
 4. Pośrednictwo pomiędzy sprzedającym a kupującym w procesie kupna/sprzedaży.
 5. Nadzór nad budową jachtu reprezentując stronę klienta- weryfikacja dokumentacji, inspekcje, doradztwo techniczne.
 6. Wsparcie prawne w każdym zakresie, w tym podczas transakcji kupna/sprzedaży.
 7. Doradztwo w zakresie leasingów jachtowych.
 8. Inspekcje jachtów pod kątem gwarancyjnym, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do gwaranta.
 9. Wsparcie dla właścicieli jachtów w zakresie oceny stanu oraz przygotowanie raportu dla ubezpieczalni w przypadku szkody.
 10. Organizacja transportów morskich i lądowych.
 11. Organizacja dostaw jachtów drogą morską- profesjonalne załogi.
 12. Organizacja eventów jachtowych.
 13. Inne indywidualne potrzeby, zapytaj proszę!

Support for Boat and Yacht Builders, Component Part Manufacturers, and Service Providers

 1. Factory Management, Strategic Planning, Business Planning, and Business Development
 2. Dealer Network and Sales Development
 3. Sales of Manufactured Yacht Components and Services
 4. Yacht Construction Project Management, Documentation, Production, Supply Chain, Final Testing and Surveying.
 5. Sales Trainings in dedicated areas like Cooperation with the client, Communication, Proper Yacht Configuration depending on the region and individual requirements.
 6. Support in the Construction of Public Investments: Marinas, Yacht Service Centers.
 7. Legal Support.
 8. Organization of Yacht Transportation- Vessel and Road Transport
 9. Organization of Yacht Deliveries by Sea – Professional Crew
 10. Organization of Yachting Events
 11. Other individual Requests, Please Inquire!

Support for Individual Clients and Yacht Owners

 1. Organization of Individual Yacht Services
 2. Advice on the New Yacht Purchase, Negotiations, Technical Advice.
 3. Advice on the Technical Assessment and Condition of a Preowned Yacht.
 4. Mediation between the seller and the buyer in the purchasing process.
 5. Supervision over the Yacht Construction as a Buyer’s Project Manager – Verification of Documentation, Surveying, Technical Advice, Regulation Compliance
 6. Legal support in Yacht Purchase
 7. Surveying in terms of Warranty.
 8. Yacht Surveying in case of Loss- Report to Insurance Company.
 9. Organization of Yacht Transportation- Vessel and Road Transport
 10. Organization of Yacht Deliveries by Sea – Professional Crews
 11. Organization of Yachting Events
 12. Other Individual Requests and Needs, Please Inquire!