Grzegorz Tuszyński - 20 lat doświadczenia w branży jachtowej:

Greg Tuszynski - 20 years of experience in the yacht industry:

     Profesjonalne doradztwo w branży jachtowej może być udzielone tylko poprzez odpowiednie doświadczenie. Przy tak wielu aspektach, ta skomplikowana branża może być trudna w nawigacji nawet dla najbardziej doświadczonych klientów i biznesmenów. Wiedza o produkcie, technikach budowy, oczekiwanych osiągach jachtu, zarządzanie projektami, potencjałem ludzkim, technikami sprzedaży, rzeczoznawstwo, gwarancja, serwis i prawo międzynarodowe, mają wpływ na doświadczenia użytkownika końcowego. Moje doświadczenie w zarządzaniu wszystkimi tymi obszarami branży jachtowej może być przewodnikiem dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.

     Professional advice in the yacht industry can only be provided through relevant experience.  With so many facets, this complex industry can be difficult to navigate for even the most seasoned client and business person. Product knowledge, construction techniques, vessel performance, project management, corporate structures, sale professionals, surveyors, warranty, service, and international law all have an effect on the end user’s experience.   My extensive experience in managing all of these areas of yachting are your guide to an amazing yachting experience. 

     Mój początek przygody z branżą morską to okres studiów w Akademii Morskiej, na Wydziale Mechanicznym oraz krótki czas pracy jako inżynier na statkach marynarki handlowej. Doświadczenia te dały mi pewną bazę wiedzy teoretycznej i praktycznej. Równoległe studia w Studium Marynarki Wojennej dodały odrobinę reżimu, obowiązkowości oraz rozszerzyły wiedzę w zakresie inżynieryjnym pod kątem militarnym.

     I began my adventure in the marine industry at the Maritime University, studying Mechanical Engineering, and worked as an engineer on commercial vessels. Those gave me a certain theoretical and practical knowledge base. Parallel studies at the Navy Academy added a disciplined, compulsory, and expanded military engineering background to my education.

     Od roku 2005 zaangażowałem się w 2,5-roczny projekt angielskiej stoczni przy budowie indywidualnej jednostki typu explorer/pleasure. Był to okres ciężkiej pracy fizycznej jak również awansu od szeregowego pracownika po kierownika etapów budowy. Niezwykle skomplikowany projekt jak na ten czas, w oparciu o system napędowy Diesel-Electric oraz najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne pozwoliły mi na podjęcie kolejnego wyzwania – pracy  jako zawodowa załoga na jachcie motorowym o długości powyżej 30m. Głęboka woda jak na wiek 27 lat, stanowisko głównego mechanika na jachcie kategorii A oraz klasy lodowej. Zdobyłem wówczas praktyczne doświadczenie w użytkowaniu jachtów, inżynierii, podstaw nawigacji, obsługi klienta w portach, serwisach i urzędach międzynarodowych.

     In 2005, I participated in a 2.5-year project in an English shipyard in the construction of an individual explorer / pleasure motor yacht. This was a period of hard physical work from a regular employee to the construction stage manager.  An extremely complicated project for 2005, based on a Diesel-Electric propulsion system and the latest technological solutions, this allowed me to take on the next challenge – working as a professional crew on a motor yacht over 30m.  At the age of 27, I was the Solo Engineer on A and ICE Class yacht. I gained practical experience in yacht use, engineering, basics of navigation, customer service in ports, service centers, and international offices.

     W listopadzie 2009 roku rozpocząłem pracę w stoczni jachtowej Galeon. Zajmowałem się prowadzeniem  indywidualnych projektów oraz rozwojem fabryki w danych obszarach. Pierwsze lata pracy to budowa i prowadzenie Galeon Serwis Polska, budowa bazy zimowej, sprzedaż jachtów, prowadzenie praktycznych szkoleń w zakresie obsługi jachtu oraz manewrowania, organizacja oraz udział w targach i wiele innych zadań, stopniowo zyskując uznanie w hierarchii firmowej.  Po 5 latach awansowałem na stanowisko Dyrektora Zarządzającego fabryki. W pracy na stanowisku Dyrektora Zarządzającego rozwinąłem doświadczenie w obszarach zarządzania fabryką produkcyjną, budowie i zarządzaniu siatką dealerską, rozwoju produktowego, międzynarodowych szkoleniach produktowych, negocjacjach z partnerami i klientami, zarządzaniu kadrą administracyjną, tworzeniu programów rozwojowych, reprezentacją firmy na arenie międzynarodowej, rozwiązywaniu problemów prawnych, zarządzaniu planami kryzysowymi oraz sprzedaży.

     In November 2009 I started working at the Galeon Yachts Shipyard. I have dealt with individual projects and factory development in given areas. During the first years, I was responsible for the establishment and operation of Galeon Service Poland, the Construction of Winter Storage Center, Yacht Sales, Training in Yacht Operation and Maneuvering, Managing Boat Shows, and many other tasks, gradually gaining recognition in the company hierarchy. After 5 years I was promoted to the position of Managing Director of the factory. As the Managing Director, I gained extensive experience in Factory Production Management, Development and Management of the Dealer Network, Product Development, International Product Training, Negotiations with Partners and Clients, Management of Office staff, Creation of Development Programs and Annual Targets, Representation of the Company on the International Stage, Solving Legal Challenges, Crisis Management and Sales Management.

Moje bogate doświadczenie jako Marynarz, Dyrektor Zarządzający oraz Inżynier, jest gwarantem właściwie obranego kursu.

My extensive experience as a Mariner, Managing Director, and Engineer ensure you are always on course.