December 2023 / Grudzień 2023

   Rok 2023 dla GT Yachting był czasem wyzwań i zadań w szerokiej tematyce. Pięknem tej branży jest wachlarz różnorodności i możliwości. Często prace lub zadania wydające się podobnymi, są skrajnie zróżnicowane w formie ich wykonania i rozwiązaniach. Nie pozwala to na nudę, wymaga kreatywności, pomysłu, a to uskutecznia rozwój.

I takiej kontynuacji życzmy sobie w roku 2024.

W czym braliśmy udział roku 2023:

– projekt budowlany oceanicznej łodzi żaglowej

– projekt budowlany serii 11-sto metrowych łodzi żaglowych

– stała współpraca z  Polską Izbą Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

– tworzenie dokumentacji dla branży jachtowej, jak umowy sprzedaży, umowy partnerskie, gwarancje, karty techniczne

– organizacja i dostawy łodzi motorowych

– szkolenia dla prywatnych właścicieli łodzi motorowych w zakresie użytkowania, doświadczenia na morzu i jeziorach, infrastruktury międzynarodowej i wielu innych- Praktyczne Żeglowanie

– usługi techniczne dla producentów łodzi, jak montaże podzespołów dostarczonych do marin łodzi, doposażenia

– dostawa łodzi na statki transportowe dla klientów indywidualnych i producentów

– organizacja serwisów okresowych, gwarancyjnych na łodziach klientów indywidualnych

– rejestracje łodzi,

– przygotowania i organizacja przeglądów technicznych i klasyfikacyjnych jachtów

– wyposażenie łodzi w środki ratunkowe, łączności, narzędzia, części zapasowe, etc

 

  The year 2023 for GT Yachting was a time of challenges and tasks in a wide range of subjects. The beauty of this industry is the range of diversity and opportunities. Often, works or tasks that seem similar are extremely different in their form and solutions. It does not allow for boredom, it requires creativity and ideas, and this facilitates development.

 

And let’s hope for such a continuation in 2024.

 

What we participated in in 2023:

– construction project of an ocean sailing boat

– construction design of a series of 11-meter sailing boats

– cooperation with the Polish Chamber of the Yachting Industry and Water Sports

– creating documentation for the yachting industry, such as sales contracts, partnership agreements, warranties, technical sheets

– organization and delivery of motor boats

– training for private owners of motorboats in the field of use, experience at sea and lakes, international infrastructure and much more – Practical Sailing

– technical services for boat manufacturers, such as assembly of components boats delivered to marinas, retrofitting

– delivery of boats to transport vessels for individual customers and manufacturers

– organization of periodic and warranty services on boats for individual customers

– boat registrations,

– preparation and organization of technical and classification inspections of yachts

– equipping the boat with lifesaving equipment, communications, tools, spare parts, etc

September 2023 / Wrzesień 2023

  GT Yachting z sukcesem zamyka zespołowy projekt wyposażenia nowozbudowanego jachtu żaglowego Raido Belize:
– Konstrukcja jachtu stalowa
– długość 22m
– szerokość 6m
– zanurzenie 2,8m
– masa 80 Ton

Główny zakres prac w obrębie kompetencji GT Yachting, to:
– podkonstrukcja i konstrukcja przestrzeni mieszkalnej, socjalnej oraz wewnętrznego mostka nawigacyjnego
– instalacja elektryczna,
– instalacja elektroniczna,
– instalacja nawigacyjna,
– system wodny i sanitarny
– system klimatyzacji
– instalacja niektórych urządzeń mechanicznych
– tapicerka wewnętrzna i zewnętrzna
– wykończenie finalne wnętrza jachtu w drewnie Okume w formie półpołysku

Wkrótce jacht wyrusza w swój pierwszy, długi rejs pełnomorski. Życzymy załodze “Stopy wody pod kilem”

GT Yachting successfully completes the team project of equipping the newly built sailing yacht Raido Belize:

– Steel structure of the yacht
– length 22m
– beam 6m
– draft 2.8 m
– weight 80 Tons

The main scope of work within the competence of GT Yachting is:
– substructure and construction of the living and social space and the internal navigation bridge
– electrical installation,
– electronic installation,
– navigation installation,
– water and sanitary system
– air conditioning system
– installation of some mechanical equipment
– interior and exterior upholstery
– final finishing of the yacht interior in semi-gloss Okume wood.

Soon the yacht sets off on her first long sea voyage. We wish the crew “Foot of water under the keel”

July 2023 / Lipiec 2023

 

 IV Edycja POLBOAT YACHTING FESTIWAL organizowana przez Polską Izbą Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY
GT Yachting Consulting kolejny raz partnerem technicznym w zakresie zleconych prac i zadań.

Wspaniała atmosfera, dobrzy znajomi, warto zawitać w kolejnym sezonie!

Dziękujemy za możliwość współpracy.

 

 

4th Edition of POLBOAT YACHTING FESTIVAL organized by the Polish Chamber of Yachting Industry and Water Sports – POLISH YACHTS.
GT Yachting Consulting is a technical partner for the 4th time in the field of commissioned works. 

Great atmosphere, good friends, it’s worth visiting next season!

Thank you for the opportunity to cooperate.

May 2023 / Maj 2023

 Nie ma lepszego szkolenia dla właściciela jachtu, jak wspólny rejs z doświadczonym sternikiem.
Jedna z dłuższych wypraw jachtem motorowym tego roku, ze Słowenii na wyspę Kreta, port Chania w Grecji.
Rejs poprzez 5 państw (Słowenię, Chorwację, Czarnogórę, Albanię i Grecję), cumowanie w różnych portach w różnym systemie, rezerwacje marin, organizacja paliwa w miejscach gdzie brak typowych stacji paliw, analiza warunków pogodowych i prawdopodobnych zmian stanu morza, regulacje prawne i wymagane dokumenty……
Doświadczenie jakże przydatne w zróżnicowanym świecie jachtowym.

GT Yachting  życzy klientowi samych pozytywnych wrażeń podczas kolejnych samodzielnych wypraw morskich!!!

 

There is no better training for a yacht owner than a joint cruise with an experienced helmsman. One of the longer motor yacht trips this year, from Slovenia to the island of Crete, the port of Chania in Greece. Cruise through 5 countries (Slovenia, Croatia, Montenigro, Albania and Greece), mooring in various ports in various systems, marina reservations, organization of fuel in places where there are no typical fuel stations, analysis of weather conditions and probable changes in sea state, legal and required regulations documents……                                                                                              Experience is so useful in the diverse yachting world.

GT Yachting wishes the client only positive experiences during his next independent cruises.

November 2022 / Listopad 2022

 

Podpisanie umowy z Litewskim armatorem na prowadzenie projektu ukończenia budowy pełnomorskiego jachtu żaglowego Raido Belize. GT Yachting będzie zarządzało projektem w zakresie konstrukcji i budowy wnętrza, części instalacji mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, nawigacyjnych oraz doposażenia

                                        ROZPOCZYNAMY NOWY PROJEKT…

 

Signing an agreement with a Lithuanian shipowner to carry out the project to complete the construction of the seagoing sailing yacht Raido Belize. GT Yachting will manage the project in the field of interior design and construction, parts of the mechanical, electrical, electronic and navigation installations and additional equipment.

                                            WE START A NEW PROJECT…

 

November 2022 / Listopad 2022


We support new projects...

 

Projekt dla stoczni OSTER MARINE zakończony. Pierwszy model łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym, OSTER 650 na światowej premierze na wystawie w Berlinie. Zapraszamy do kontaktu z firmą Oster Marine www.ostermarine.com

Dziękujemy Oster Marine za możliwość współpracy, życzymy sukcesów i czekamy na wasze kolejne projekty !!!

 

The project for the OSTER MARINE shipyard has been completed. The first model of a motor boat with an outboard engine, the OSTER 650 at the world premiere at the exhibition in Berlin. Feel free to contact Oster Marine www.ostermarine.com

Thank you Oster Marine for the opportunity to cooperate, we wish you success and we are waiting for your next projects!!!

September 2022 / Wrzesień 2022

Rozpoczęcie partnerskiej współpracy już z kolejną w firmą, która w 2023 roku pojawi się na rynku ze swoim produktem- LEGIONA YACHTS, producent łodzi jachtów żaglowych.
Budowa i zarządzanie projektem LEGION YACHTS będzie prowadzone przez firmę    GT YACHTING CONSULTING oraz ULLMANN YACHT SERVICE.

Stajemy się liderem partnerstwa dla biznesu Start-Up branży jachtowej.

Starting partnership cooperation with another company that will appear on the market with its product in 2023 – LEGION YACHTS, a manufacturer of sailing yachts. The construction and management of the LEGION YACHTS project will be carried out by the company GT YACHTING CONSULTING and ULLMANN YACHT SERVICE.

We are becoming a partnership leader for the Start-Up business in the yacht industry.

 

July 2022 / Lipiec 2022

 

Nowa jednostka NOMADREAM Cat-House Double Decker premierowo na wystawie jachtowej Polboat Yachting Festival.
Jacht /apartament o łącznej powierzchni 100 mkw powstał dzięki współpracy trzech firm Nomadream by Reingard Design, Ullmann Yacht Service i GT Yachting Consulting

The new NOMADREAM Cat-House Double Decker boat premieres at the Polboat Yachting Festival.
The yacht / apartment with a total area of 100 sq m was created thanks to the cooperation of three companies: Nomadream by Reingard Design, Ullmann Yacht Service and GT Yachting Consulting

July 2022 / Lipiec 2022

 

 

 

III Edycja POLBOAT YACHTING FESTIWAL organizowana przez Polską Izbą Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY
GT Yachting Consulting 3 raz partnerem technicznym w zakresie zleconych prac.
Dziękujemy za możliwośc współpracy. 

3rd Edition of POLBOAT YACHTING FESTIVAL organized by the Polish Chamber of Yachting Industry and Water Sports – POLISH YACHTS.
GT Yachting Consulting is a technical partner for the 3rd time in the field of commissioned work.
Thank you for the opportunity to cooperate.

June 2022 / Czerwiec 2022

 

 

Rozpoczęcie partnerskiej współpracy w firmą OSTER MARINE, nowym na rynku producentem łodzi motorowych.
Budowa i zarządzanie projektami OSTER MARIN będzie prowadzone przez firmę ULLMANN YACHT SERVICE i GT YACHTING CONSULTING.

Commencement of partnership cooperation with OSTER MARINE, a new manufacturer of motor boats on the market. The construction and management of OSTER MARIN projects will be carried out by ULLMANN YACHT SERVICE and GT YACHTING CONSULTING.

May 2022 / Maj 2022

 

Ukończenie budowy łodzi CAT-HOUSE NOMADREAM 1200 DOUBLE DECKER.
Projekt- Nomadream by Reingard Design
Budowa i inżynieria- Ullmann Yacht Service
Zarządzanie projektem, sprzedaż międzynarodowa oraz organizacja- GT Yachting Consulting

Completion of the boat construction CAT-HOUSE NOMADREAM 1200 DOUBLE DECKER.Project- Nomadream by Reingard Design
Construction and Engineering- Ullmann Yacht Service
Project management, international sales and organization – GT Yachting Consulting

January-May 2022 / Styczeń-Maj 2022

 

 

 

Rozpoczęcie budowy NOMADREAM CAT-HOUSE 1200 DOUBLE DECKER

 

Construction of the NOMADREAM CAT-HOUSE 1200 DOUBLE DECKER begins.

 

November 2021 / Listopad 2021

Uruchomienie projektu dla firmy Nomadream- Houseboaty i Apartamenty na wodzie.
Przy współpracy 3 firm ma powstać nowy model CAT-HOUSE NOMADREAM 1200 DOUBLE DECKER.
Projekt- Nomadream by Reingard Design
Budowa i inżynieria- Ullmann Yacht Service
Zarządzanie projektem, sprzedaż międzynarodowa oraz organizacja- GT Yachting Consulting

Launch of the project for the Nomadream company – Houseboaty and Apartments on the Water.
A new model CAT-HOUSE NOMADREAM 1200 DOUBLE DECKER is to be created in cooperation with 3 companies.
Project- Nomadream by Reingard Design
Construction and Engineering- Ullmann Yacht Service
Project management, international sales and organization – GT Yachting Consulting

August 2021 / Sierpień 2021

Kolejna jednostka debiutującej stoczni CORMORANT YACHTS sprzedana!!! Tym razem Cormorant 730 w najdłuższej opcji co tworzy prawie 80-sięcio stopowy jacht, w wersji Long Range, czyli olbrzymi zasięg paliwowy z rozwiązaniami systemów jachtowych dającymi pełną niezależność.
Stocznia CORMORANT YACHTS  pracuje pełną parą.

Another unit of the debuting CORMORANT YACHTS shipyard sold !!!This time Cormorant 730 in the longest version, which creates an almost 80-foot yacht, in the Long Range version, a huge fuel range with solutions for yacht systems giving full independence and autonomy.
CORMORANT YACHTS is “steaming”

July 2021 / Lipiec 2021

 

Kolejny raz współpraca GT Yachting Consulting z Polską Izbą Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY w zakresie partnerstwa technicznego II edycji wystawy jachtowej na wodzie POLBOAT YACHTING FESTIVAL 2021.
GT Yachting odpowiedzialny za wykonanie zleconych wybranych prac technicznych w Marinie.

Once again, cooperation between GT Yachting Consulting and the Polish Chamber of Yachting Industry and Water Sports – POLBOAT in the field of technical partnership of the 2nd edition of the yacht exhibition on the water POLBOAT YACHTING FESTIVAL 2021.
GT Yachting responsible for the performance of selected technical works commissioned in Marina.

April 2021 / Kwiecień 2021

 

Sukces w zakresie sprzedaży pierwszej jednostki CORMOARNT YACHTS, model CORMORANT 555. Sukces ugruntowany dwuletnim przygotowaniem się stoczni do produkcji, tworzenie dokumentacji i linii modelowej.

Successful sale of the first CORMORANT YACHTS unit, CORMORANT 555 model. Success based on two years of preparation of the yard for production, creating documentation and a model line.

March 2021 / Marzec 2021

 

GT Yachting Consulting rozpoczyna współpracę z REINGARD DESIGN, twórcą marki NOMADREAM, projektantem i producentem łodzi typu CAT-HOUSE i DOMÓW NA WODZIE.
Współpraca w zakresie strategii rozwoju i sprzedaży.

GT Yachting Consulting begins cooperation with REINGARD DESIGN, founder of the NOMADREAM brand, designer and manufacturer of CAT-HOUSE boats and HOUSES ON THE WATER.
Cooperation in the field of development and sales strategies.

15

February 2021 / Luty 2021

Rozpoczęcie współpracy z firmą ULLMANN YACHT SERVICE, jako autoryzowany serwis jachtowy zleceń GT Yachting w kraju i za granicą. 20-sto letnie doświadczenie Ullmann Yacht Service w zakresie budowy i serwisów jachtów było głównym kryterium doboru partnera.
Ullmann Yacht Service będzie partnerem GT Yachting we wspólnych projektach technicznych.

Commencement of cooperation with ULLMANN YACHT SERVICE as an authorized yacht service for GT Yachting orders in Poland and abroad. Ullmann Yacht Service’s 20-year experience in boat building and servicing yachts was the main criterion for selecting a partner.
Ullmann Yacht Service will be GT Yachting’s partner in joint technical projects.

markus-spiske-MbG7kwWptII-unsplash

January 2021 / Styczeń 2021

GT Yachting Consulting rozpoczyna współpracę z nową polską stocznią jachtową, CORMORANT YACHTS, w zakresie sprzedaży jachtów na rynku krajowym jak i międzynarodowym. W ramach współpracy Grzegorz Tuszyński reprezentuje stocznię Cormorant jako Chief Sales Officer.

GT Yachting Consulting starts cooperation with the new Polish yacht shipyard, CORMORANT YACHTS, on sales of yachts in the domestic market and internationally. As part of the cooperation, Grzegorz Tuszyński represents the Cormorant shipyard as Chief Sales Officer.

December 2020 / Grudzień 2020

Zamykamy rok świąteczną dostawą jachtu na załadunek na statek transportowy z Morza Śródziemnego do Polski.
Jedna z wielu dostaw drogą wodną, jeden z wielu transportów morskich, drogowych zorganizowanych przez GT Yachting, a także udziałów w sprzedaży łodzi nowych i używanych.

We close the year on a yacht Christmas delivery and loading on cargo ship in the Mediterranean Sea to Poland.
One of many water deliveries, one of many sea and road transports organized by GT Yachting, as well as participation in the sale of new and preowned boats.

August 2020 / Sierpień 2020

GT Yachting Consulting partnerem technicznym pierwszej edycji wystawy
jachtowej na wodzie POLBOAT YACHTING FESTIVAL 2020, organizowanej przez
Polską Izbę Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY.
GT Yachting odpowiedzialny za techniczną stronę wystawy w Gdyńskiej Marinie Yacht Park. 

GT Yachting Consulting is a technical partner of the first edition of the yacht
exhibition on the water, POLBOAT YACHTING FESTIVAL 2020, organized by
the Polish Chamber of Yachting Industry and Water Sports – POLBOAT.
GT Yachting responsible for the technical side of the exhibition in Gdynia Marina Yacht Park.


July 2020 / Lipiec 2020

Rozpoczęcie współpracy z firmą Elcamp – dystrybutorem wiodących europejskich marek kamperów i przyczep kempingowych Adria, Hymer, Westfalia, Burstner oraz producentem polskiej marki Globe-Traveller. Grupa Elcamp jest spółką Sobiesława Zasada – znanego nie tylko z sukcesów rajdowych, ale także z zamiłowania do żeglarstwa i caravaningu.
GT Yachting podjęło współpracę w zakresie optymalizacji procesu produkcyjnego oraz doradztwa w zakresie doboru materiałów do produkcji oraz weryfikacji dostawców.

Beginning of cooperation with Elcamp – a distributor of the leading European brands of caravans Adria, Hymer, Westfalia, Burstner and the producer of the Polish brand Globe-Traveler. The Elcamp Group is a company of Sobiesław Zasada – known not only for rally successes, but also for his love of sailing and caravanning.
GT Yachting has started cooperation in the field of optimization of the production process and consultancy in the selection of materials for production and verification of suppliers.

April 2020 / Kwiecień 2020

GT Yachting Consulting wstępuje do  Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych- POLSKIE JACHTY

GT Yachting Consulting member of The Polish Chamber of Marine Industry and Water Sports – POLBOAT